Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige (leergang 18)

Datum
woensdag 13 september 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Het Juridisch PAO van de Universiteit van Leiden heeft in 2004 een leergang ontwikkeld, de ‘Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige in Civielrecht-, Bestuursrecht-, en Strafrechtzaken’. Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor deskundigen die (regelmatig) door rechtbanken worden ingeschakeld om een deskundigenbericht uit te brengen in het kader van de rechtspleging. De juridische scholing speelt in op wettelijke eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de deskundige die in rechte optreedt. Naast kwalificaties op het betreffende het vakgebied, is een adequate juridische scholing van deskundigen van veel belang. Het accent ligt bij deze opleiding op civielrechtelijk gebied; deskundigen die uitsluitend op strafrechtelijk gebied werkzaam zijn, kunnen kiezen voor de strafrechtelijke afstudeervariant. De opleiding staat open voor alle deskundigen ongeacht de aard van hun deskundigheidsgebied. De deelnemers aan de opleiding komen dan ook uit verschillende maatschappelijke beroepsdisciplines. Veel deskundigen hebben doorgaans geen juridische achtergrond. Het is daarom niet alleen van belang inzicht te hebben in de procesgang bij geschillen in rechte, maar ook om de taal van de rechterlijke macht te verstaan en op passende wijze met justitie te kunnen communiceren. Van belang is het onderscheid te kennen tussen het verschil in rechtssysteem van het burgerlijk (proces)recht, het straf(proces)recht en bestuurs(proces)recht. Vandaar dat alle drie rechtsgebieden aan de orde komen. Vakjargon en verschil in denkwerelden moeten worden overbrugd.

Doelstelling van deze opleiding is deskundigen door middel van een opleiding van circa een half jaar vertrouwd te maken met de beginselen van procesrecht en kennis te laten maken met het juridische jargon en de denkwereld achter de rechtswetenschap. De deskundige moet inzicht verwerven in het hoe en waarom van de te beantwoorden vragen van de rechter om deze adequaat vanuit zijn professie te kunnen beantwoorden. Beoogd wordt het bevorderen van het omgevingsbewustzijn van de deskundige en het bevorderen van het inzicht in de juridische context van zijn optreden in rechte. Bij het horen van deskundigen door de rechter treden wel eens taal- en begripsproblemen op. Hetzelfde geldt ook voor het schriftelijk rapporteren door deskundigen. In het programma is dan ook plaats ingeruimd voor het oefenen in rapporteren en vindt rechtbanktraining plaats (Moot Court).

De deskundige moet na voltooiing van de opleiding in staat zijn bij het optreden in rechte binnen juridische kaders te kunnen denken en vanuit die invalshoek zijn deskundigenbericht te kunnen opstellen. Tijdens de opleiding wordt dan ook in het bijzonder aandacht besteed aan het 'Model deskundigenbericht' en de 'Leidraad deskundigenbericht', in 2007 verschenen van de zijde van de Raad voor de Rechtspraak. Bovendien wordt aandacht besteed aan de gedragscode die voor de deskundigen geldt. Inmiddels hebben reeds ruim 300 deskundigen met succes de opleiding gevolgd.

Het accent ligt bij deze opleiding op civielrechtelijke gebied. Deskundigen die uitsluitend op strafrechtelijk gebied werkzaam zijn, kunnen kiezen voor een strafrechtelijke afstudeervariant. Het is ook mogelijk om zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk af te studeren.

Bij een succesvol afgeronde opleiding ontvangen de deelnemers een diploma.

Tijdens de contactcolleges komen de navolgende onderwerpen aan de orde:

 1. De deskundige en de opleiding, Inleiding in het civiele rechtssysteem
 2. Presentatietraining Moot Court deel I
 3. Rapporteren
 4. Inleiding Burgerlijk recht
 5. Burgerlijk Procesrecht
 6. De rol van de deskundige in het procesrecht
 7. Straf(proces)recht
 8. Methoden & Technieken / Training deskundigenbericht
 9. Bezoek aan een rechtbank
 10. Bestuurs(proces)recht
 11. Moot Court deel II
 12. Juridisch Practicum / Proefexamen en Responsiecollege

Onderzoeksrapport en mondeling examen
Na de contactcolleges zal de kandidaat circa 2 maanden de tijd krijgen voor het schrijven van een paper en opstellen van zijn deskundigenrapport. De paper en het rapport zullen tijdens het mondelinge examen worden verdedigd. De paper dient een verhandeling te zijn van het juridische geschil dat aan het deskundigenbericht ten grondslag ligt. Het deskundigenbericht bevat het onderzoek betreffende de vragen die door de rechter zijn gesteld.Het deskundigenbericht dient van zodanige kwaliteit te zijn dat de rechter op grond daarvan tot een beslissing kan komen en mag geen 'open einden' meer bevatten. De mondelinge verdediging van het bericht beperkt zich dan ook tot nadere technische toelichtingen. Om die reden treedt als dagvoorzitter van het examen een lid van de zittende magistratuur op.

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige (leergang 18)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.