Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Basiscursus Ambtenarenrecht 2017

Datum
dinsdag 16 mei 2017
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Voor een ieder die in de praktijk te maken krijgt met ambtenarenrechtelijke vraagstukken (P&O-adviseurs, HRM-adviseurs, rechtsbijstandverleners, advocaten en rechters) is het van belang de verschillende facetten van het ambtenarenrecht te beheersen. Daarnaast is het van essentieel belang gedegen kennis te hebben van het bestuursprocesrecht dat het ambtenarenrecht beheerst, bijvoorbeeld om appellabele besluiten te herkennen.

In deze opleiding worden de fundamenten van ambtenarenrecht en bestuursprocesrecht behandeld. De opleiding is zo opgebouwd, dat niet alleen het wettelijk kader wordt besproken, maar ook uitgebreid wordt ingegaan op de praktijk, waarbij diverse valkuilen en vraagpunten worden aangehaald. De opleiding vereist een actieve bijdrage van de deelnemers, met name bij de zogenaamde "praktijkonderdelen".

Aan de hand van een bespreking van relevante ontwikkelingen in de regelgeving en rechtspraak wordt de vereiste basiskennis van het ambtenarenrecht bij de kandidaat neergelegd. Er zal aandacht worden besteed aan zowel de materiële als procedurele aspecten van het rechtsgebied. Na afloop beschikt de kandidaat over een stevig theoretisch fundament van het ambtenarenrecht, terwijl ook praktische vaardigheden zijn bijgebracht.

De docenten zijn afkomstig uit zowel de wetenschap als de (advocaten)praktijk en geven ieder vanuit hun eigen invalshoek invulling aan deze basisopleiding.

"Kennisverwerving"

Tijdens de cursus wordt gewerkt aan de theoretische basis. Bij ieder onderwerp wordt het wettelijk kader geschetst en worden recente jurisprudentiële ontwikkelingen behandeld. Doelstelling is op het punt van wet en jurisprudentie weer "helemaal bij te zijn". 

Onderwerpen die onder meer worden behandeld: 

  • Inleiding, overzicht.
  • Aanstelling (tijdelijke en vaste aanstellingen)
  • Ontslagrecht, waaronder disciplinair ontslag
  • Bestuursprocesrecht, de Awb (besluitvorming en rechtsbescherming)
  • Reorganisatie, rechtspositioneel en medezeggenschap
  • Ziekte en Reïntegratie

“Vaardigheden”

De theoretische onderdelen worden afgewisseld met meer praktische blokken. Binnen deze onderdelen wordt er vooral met de kandidaten geoefend: hoe werkt het nu in de praktijk? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en casus komt het procesrecht uitgebreid aan de orde en worden de "do's en don'ts" besproken.  

Basiscursus Ambtenarenrecht 2017

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie