Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Consultatie bij fiscale wetgeving

Datum
woensdag 10 februari 2016
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Voor het verbeteren van de kwaliteit van fiscale wetgeving en het fiscale wetgevingsproces: een consultatiemodel. Het model kan als hulpmiddel dienen om bij de totstandkoming van fiscale wetgeving de optimale consultatievariant en de geschikte stakeholders te kiezen.

Consultatie

In dit onderzoek staat het ontwikkelen van een consultatiemodel voor het fiscale wetgevingsproces centraal. Onder consultatie wordt in het onderzoek verstaan ‘het participeren van stakeholders in de voorbereidingsfase van het wetgevingsproces’. Het consultatiemodel kan als hulpmiddel dienen om bij de totstandkoming van fiscale wetgeving de optimale consultatievariant en de geschikte stakeholders te kiezen.

Zes technieken, zeven stakeholdergroepen en negen fasen

In dit onderzoek worden zes consultatietechnieken geanalyseerd – schriftelijke consultatie, internetconsultatie, deskundigenoverleg, belanghebbendenoverleg, hoorzitting en een klankbordgroep – om vanuit het oogpunt van effectiviteit van een bepaalde consultatie tot een keuze van de meest in aanmerking komende consultatietechniek(en) te komen. Bij elk van de zes consultatietechnieken wordt de vorm en mogelijke varianten behandeld en hun sterke en zwakke punten uiteengezet. Ook worden zeven fiscale stakeholdergroepen onderscheiden die in beginsel kunnen worden geconsulteerd: belastingplichtigen, belastingadviseurs en hun beroepsorganisaties, belangenorganisaties, wetenschappers, rechters en de Nationale ombudsman, buitenlandse overheden en interne stakeholders. Daarbij is onderzocht aan welke functies van consultatie de stakeholdergroepen vooral een nuttige bijdrage kunnen leveren. Tevens is beschreven welke aandachtspunten er zijn bij de keuze een stakeholdergroep al dan niet te consulteren. Aangezien de wijze waarop een consultatie wordt uitgevoerd van doorslaggevende betekenis kan zijn voor het succes van een consultatie, zijn ook de negen belangrijkste fasen van een goede consultatieprocedure onderzocht en de overwegingen die van belang voor de vorming van elke fase kunnen zijn. Het onderzoek is hoofdzakelijk gericht op fiscale wetgeving, hoewel het daartoe niet is beperkt.

Promotiefilmpje

In haar promotiefilmpje legt Netty van Kreveld nog eens haarfijn uit wat zij heeft onderzocht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.